Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

 
Το Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου και Μάθησης «Λόγου Χάρις» (εφεξής: η Εταιρεία) σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω της διαδικτυακής μας πύλης www.logou-xaris.gr, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η παροχή από μέρους σας προσωπικών πληροφοριών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία από εσάς με τους όρους χρήσης και τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε και δεν συναινείτε με τους όρους χρήσης και τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας www.logou-xaris.gr ή των στοιχείων του περιεχομένου της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε, γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της www.logou-xaris.gr και του επισκέπτη, για την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που συλλέγονται στον ιστότοπό μας έχουν ως εξής:

  • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση του email σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
  • Πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, τις οποίες αξιοποιούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και για στατιστικούς λόγους. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην διεύθυνση IP σας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας, χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω τα προσωπικά σας στοιχεία.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Τα προσωπικά σας δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας και προστατεύονται από επαρκή τεχνικά μέτρα ασφαλείας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της διασφάλισης του απορρήτου και της αξιοπιστίας των συστημάτων επεξεργασίας.

Όταν ο επισκέπτης δε, αποστέλλει πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του www.logou-xaris.gr με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή την αποστολή e-mail, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια και να μην περιέχουν στοιχεία που θίγουν δικαιώματα τρίτων, είναι αναληθή, παραπλανητικά ή εν γένει μη νόμιμα.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε ανανεωμένη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους και έπειτα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον επισκέπτη στην υπάρχουσα φόρμα επικοινωνίας δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Eταιρείας με σκοπό να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση, δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη.

Η Εταιρεία, θεωρώντας άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα δε, λαμβάνει υπόψη της πλήρως τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (“General Data Protection Regulation”) και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

Πως Αποδέχομαι ή όχι την πολιτική της Εταιρίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα;

Η Χρήση της Ιστοσελίδας www.logou-xaris.gr και η παροχή από μέρους σας προσωπικών πληροφοριών συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων μας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι επισκέπτες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ανωτέρω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@logouharis.gr, ενώ για οποιοδήποτε θέμα, απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικώς στο 210 - 6614591. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).

Πώς γίνεται η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων μου στην Ιστοσελίδα

  • Όταν μας παρέχετε οι ίδιοι, εφόσον το επιλέξετε, είτε μέσω της συμπλήρωσης της υπάρχουσας φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω αποστολής e-mail, προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση του e-mail σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
  • Με την χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών.

Τι είναι τα
cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη, έχουν σκοπό να καταστήσουν την ιστοσελίδα πιο φιλική προς αυτόν και δεν αποθηκεύονται ή δεν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου και επιτρέπουν στον διαχειριστή του ιστοτόπου να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, ώστε να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ο επισκέπτης μπορεί, επίσης, εάν το θελήσει, να διαγράψει τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας για αναγνώριση, εάν ο επισκέπτης επανέλθει στον ιστότοπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι, ήδη, πραγματοποιηθείσες προεπιλογές και cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας. Κάθε φορά, δηλαδή, που εισέρχεστε στον ιστότοπο, παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων, όπως η Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε π.χ. αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στον παρελθόν και πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.


Υπηρεσία Google Analytics (Google Analytics)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αναλύσεων ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία "Ενεργοποίηση ανωνυμοποίησης IP" σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα αποκοπεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από την επεξεργασία / αποθήκευση. Η Google, εξ ονόματος του φορέα εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου, θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τη μέτρηση της απόδοσης της διαδικτυακής διαφήμισης για σκοπούς ανάλυσης και βελτιστοποίησης.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών cookie), τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα δεδομένα θέσης, τα αναγνωριστικά που έχουν εκχωρηθεί από τον πελάτη και τα δεδομένα χρήστη (ειδικότερα ο χρόνος και η διάρκεια πρόσβασης, κ.λπ.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη στο Google Analytics, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google που είναι διαθέσιμη στο https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από το cookie και τα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Η σχέση με τον πάροχο αναλύσεων ιστού βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων εντολών κατά τη χρήση του Google Analytics. Η διαβίβαση δεδομένων στον επεξεργαστή βασίζεται σε απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Τα δεδομένα διαγράφονται τακτικά.


Παρακολούθηση Μετατροπών Google Adwords


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το διαφημιστικό πρόγραμμα του Google AdWords και την παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords. Η Παρακολούθηση μετατροπών Google είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. "Google"). Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google, ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών θα τοποθετηθεί στο μηχάνημά σας. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από μέγιστο διάστημα 90 ημερών. Εάν επισκεφθείτε ορισμένες ιστοσελίδες στον ιστότοπό μας και το cookie δεν έχει λήξει, η Google και ο διαχειριστής του ιστότοπου ίσως αναγνωρίζουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνεστε σε αυτήν τη σελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών. Εδώ, ο διαχειριστής του ιστότοπου μαθαίνει τον συνολικό αριθμό χρηστών που έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα που έχει επισημανθεί με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών ή / και έχει πραγματοποιήσει διάφορες ενέργειες στη σελίδα. Ωστόσο, ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν λαμβάνει καμία πληροφορία που να αναγνωρίζει προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν τη χρήση εμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookies με μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης (επιλογή απενεργοποίησης). Δεν θα συμπεριληφθούν στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Για περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφτείτε: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/

Η σχέση με τον παροχέα αναλύσεων ιστού βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών όταν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπών Google Adwords. Η διαβίβαση δεδομένων στον επεξεργαστή βασίζεται σε απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ασφάλεια απορρήτου αυτοπιστοποίησης). Η Google πρέπει επίσης να διαγράφει τα δεδομένα σε τακτική βάση.


"Δεσμοί" (links) προς άλλες ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει μέσω "δεσμών" ή hyperlinks και ουδεμία ευθύνη φέρει για την το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, ούτε εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο και δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτές οι ιστοσελίδες ακολουθούν.